Date With Yahweh El Shaddai

Sa oras ng kagipitan at pag-aalinlangan kanino ka lumalapit? Sa panahon akala mo katapusan na ng mundo sinu ang gusto mong makasama? 

Muli akong dinalaw ng lungkot at pagkabagabag dahil sa medical results ko. Subalit naniniwala akong sa pangalan ni Yahweh El Shaddai lahat ng aking pinagdadaanan ay mawawala, sa tulong ng banal na Espiritu inaangkin ko ang ganap na kagalingan. Muli akong nananalig sa Kanya na lahat ng ito ay pagsubok lamang sa aking pananampalataya sa Kanya.

 "Sa Diyos ako ay magpupuri at magtitiwala"
 Ito ang ilaw na gagabay sa akin.

Share this

Bhing
Receive Quality Articles Straight in your Inbox by submitting your Email below.

Ads2