Sunday, October 9, 2011

Resbak

Sa kalagitnaan ng saya biglang sumilip ang pag-aalala,
Hindi sukat maiwaglit ang bakas ng trahedya,
Isang pitik ng gatilyo nalagot ang hininga,
Sinasariwa ng makata kasabay ng mahabang buntong hininga.

1 comment:

POY said...

i can related. (winks)